Prihláška na stravovanie

04.08.2016 13:59

 

Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika, 038 61 Vrútky

Internetová adresa na objednávanie: www.strava.cz, číslo jedálne 9225.

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/študenta na stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2017/2018.

Meno a priezvisko dieťaťa/študenta, stravníka: _______________________________________

Bydlisko:______________________________________________________________

Trieda: ____ Č. účtu, z ktorého sa uhrádza platba ___________________________

Užívateľské meno: ( malými písmenami bez diakritiky, minimálne 6 znakov )

______________________________________________________________________

Heslo: ( malými písmenami bez diakritiky, minimálne 6 znakov )

______________________________________________________________________

Meno a priezvisko rodiča/zákon. zástupcu __________________________________

Číslo telefónu _________________ E-mail_________________________________ __

Platba za stravné sa uhrádza vopred minimálne 5 dní pred prvým odberom stravy. Stravník musí pri platbe uviesť do variabilného symbolu evidenčné číslo, ktoré dostane pri odovzdaní prihlášky na stravu. V prípade, že tak neurobí, alebo uvedie nesprávne evidenčné číslo, platba nemôže byť pripísaná na jeho konto.

Spôsob úhrady: */poštovou poukážkou typu „U“   */prevodom z účtu            */trvalý príkaz

Cena stravného lístka €:GYMNAZIUM - € 1,39 

 MŠ = 1,39, I. st.= 1,21, II. st. = 1,29, Zamestnanci podľa príspevku od zamestnávateľa. 

Prihlásiť, respektíve odhlásiť stravu na príslušný výdajný deň je možné najneskôr do 07.45 hodiny ráno, v MŠ do 7.00 hod. ráno. Akýkoľvek problém konzultujte s nami na čísle 043/4281296.   

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Bankové spojenie: VÚB Martin, pobočka Vrútky.  Číslo účtu: 1633184553/0200.

Internetová adresa: www.jedalenvrutky.sk

Vypísaním prihlášky na stravovanie a svojim podpisom poskytujem súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov s účinnosťou od 01. 07. 2013.

 Zároveň súhlasím/nesúhlasím s vrátením zálohy za čip svojmu dieťaťu, ktoré sa z dôvodu odchodu zo školy odhlasuje zo stravovania ( napr. deviataci).

 

 

 

 

V                             dňa                                  Podpis

 

*/ správne zakrúžkujte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť