Prevádzkový poriadok

18.11.2015 14:22

Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika, Vrútky 038 61

 

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 

Úvodné ustanovenie

 

Vnútorný poriadok Školskej jedálne (ďalej len ŠJ) je vypracovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.330 zo 14. augusta 2009 o zariadení školského stravovania.

Zariadenie školského stravovania má právnu subjektivitu na základe rozhodnutia

zriaďovateľa.

čl. 1

Charakteristika školskej jedálne

ŠJ je účelové školské zariadenie, ktoré zabezpečuje zdravú výživu detí, žiakov, študentov

a pracovníkov škôl v čase ich pobytu v škole, v školskom alebo inom zariadení.

Úhradu za stravu detí, žiakov, študentov a dospelých osôb a finančné limity na potraviny

na výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania určuje zriaďovateľ v súlade s uvedenými finančnými pásmami schálenými MŠVVaŠ SR. ŠJ je zaradená do finančného pásma 3 v súlade s VZN č. 1/2011 vydané Mestom Vrútky.

Výška finančného limitu na potraviny na dospelých stravníkov sa určuje vo výške

finančného limitu na potraviny stanoveného na žiaka strednej školy (stravníci os 15-18/19 rokov).

čl. 2

Prevádzka školskej jedálne

 

Prevádzka ŠJ v ZŠ je v pracovný deň od 6.30 do 14.30 hod.

Výdaj obedov v ZŠ:

  • od 11.30 do 14. 00 hod.

Prevádzka ŠJ v MŠ je v pracovný deň od 6.45 do 14.45 hod.

Výdaj jedál v MŠ:

  • Desiata 8,15 hod. v kuchynke na poschodí,

8,30 hod. v kuchynke na prízemí.

  • Obed 11,15 hod. ( výdaj do obedára len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa

od 11,00 hod. do 12,30 hod.)

  • Olovrant 14,15 hod.

 

Rodič počas výdaja obedov nesmie vstupovať do priestorov ŠJ v zmysle správnej výrobnej praxe HACCP.

Počas výdaja obeda je prísne zakázané prinášať alebo konzumovať vlastné jedlo v priestoroch školskej jedálne – v odbytovom stredisku, rovnako v MŠ vo Výdajnej ŠJ.

čl. 3

Prihlasovanie stravníkov na stravu

 

Stravník Školskej jedálne v ZŠ sa prihlasuje na stravu alebo odhlasuje zo stravy prostredníctvom internetu cez prístupové dáta najneskôr do 7,45 hod. ráno alebo v objednávacom boxe v školskej jedálni s čipom. Box je stravníkom k dispozícii od 7,00 hod. do 14,30 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ prihlasuje stravníka na stravu osobne a odhlasuje zo stravy cez telefón, telefónny záznamník alebo osobne vpísaním do zošita na triede:

  • v pondelok do 7,30 hod.

  • v ostatné dni do 7,00 hod.

čl. 4

Termín a spôsob úhrady nákladov na stravovanie

Stravník uhrádza poplatok za stravu vopred formou platby

  • z osobného účtu – najneskôr 2 dni pred uskutočnením objednávky na stravu,

  • poštovou poukážkou – najneskôr 7 dní pred uskutočnením objednávky na stravu.

 

Poštová poukážka pre stravníkov ZŠ má informatívny charakter t. z., že je čas uhradiť stravu na ďalší mesiac. Aktuálny stav konta a pohyb prihlasovania a odhlasovania zo stravy si stravník alebo zákonný zástupca sleduje na svojej osobnej karte cez internet alebo čip. Stravník podľa svojho rozhodnutia zváži, akú čiastku uhradí, kedy a v akom intervale. Nulové príp. mínusové konto na osobnej stravovacej karte neumožní prihlásiť obed.

Suma na poštovej poukážke pre MŠ predstavuje hodnotu obedov, ktoré sa majú vydať stravníkovi na nasledujúci mesiac s odpočítaním riadne odhlásených obedov.

Čip na stravovanie sa vydáva v kancelárii ŠJ s poplatkom za jeho prenajatie. Čip sa využíva pri prihlasovaní, odhlasovaní a výdaji stravy denne. Stravník stratu čipu nahlási v ŠJ za účelom blokácie. Náhrada za stratu čipu sa neposkytuje. Stravník ukončenie stravovania nahlási vedeniu ŠJ a vráti prenajatý čip.

Čip sa poskytuje na celé obdobie stravovania v ŠJ na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach, najdlhšie do ukončenia povinnej školskej dochádzky v ZŠ.

 

čl.5

Odhlasovanie zo stravy

Stravník sa odhlasuje zo stravy nakneskôr do 7,45 hod. ráno cez internet, box, telefonicky alebo osobne.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Stravník ktorý si včas neodhlásil stravu si môže obed vyzdvihnúť do 13.30 hod do obedára

Obedy do obedárov sa vydávajú v priestoroch zadného vchodu školskej kuchyne a to len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v MŠ alebo žiaka na vyučovaní, ostatné dni je povinnosťou stravníka odhlásiť sa.

čl.6

Vrátenie preplatkov za stravu

 

V pokladni ŠJ stravníkovi vyplatia v hotovosti alebo poukázaním na osobný účet, uvedený v prihláške na stravovanie:

  • Zálohu za čip zníženú o čiastku podľa opotrebenia (po dohode),

  • preplatky (odhlášky) na stravnom vzniknuté neprítomnosťou,

Ak si stravník alebo zákonný zástupca neprevezme preplatky stravného, tieto finančné prostriedky budú použité na prevádzku ŠJ.

 

čl.7

Záverečné ustanovenie

 

Vnútorný poriadok ŠJ nadobúda účinnosť dňa 1. 10. 2011.

Vypracované Mgr. Marianou Ščurovou, riaditeľkou ŠJ.

Vo Vrútkach 1. októbra 2011.

Späť