Školská jedáleň nepripravuje žiadne diétne jedlá. Stravníci-žiaci môžu požiadať ŠJ o preplatenie nákladov spojených so stravovaním, ak majú potvrdenie od lekára, že trpia ochorením. Výška dotácie je v hodnote stravného lístka pre danú kategóriu.

11.09.2020 00:00
Späť